fbpx
kies regio:

12 inspirerende ideeën voor rechtvaardige fiscaliteit

Beweging.net , MOC, ACV en CM willen twaalf structurele hervormingen om de ontvangsten te verhogen en rechtvaardiger te maken.
pb 14 07


12 inspirerende ideeën

 

1
De invoering van een voldragen meerwaardebelasting (op zowel roerende als onroerende goederen).

2
De afschaffing van de voorkeurregelingen inzake roerende voorheffing, incl. op liquidatieboni , met behoud van het vrijgesteld bedrag op spaarrekeningen.

3
Een progressieve belasting op grote vermogens vanaf 1 miljoen euro, op basis van een volledig vermogenskadaster.

4
Een strijd tegen de vervennootschappelijking en alle ontwijkingsmechanismen die deze teweeg brengt.

5
Een belasting van de reële huurinkomsten (zijnde de reële huurinkomsten in de personenbelasting aangeven met forfaitaire aftrek voor onderhouds- en reparatiekosten) en het wegwerken van het onevenwicht in fiscale steun voor de eerste en tweede woning, als onderdelen van een bredere, rechtvaardige fiscaliteit op onroerend goed.

6
Een geloofwaardige strijd tegen de fiscale fraude en ontwijking, o.m. afschaffing van het fiscale bankgeheim; voldoende capaciteit voor de belastingcontroles (o.a. door het vervangen van controleurs met pensioen, wat zeer winstgevend is voor de overheidsfinanciën); de bestrijding van het zwartwerk via de niet-geregistreerde digitale platformen; en het sluiten van alle mogelijke achterpoortjes voor de kaaimantaks.

7
Verdere stappen in de hervorming van de wetgeving op de minnelijke schikking.

8
Verdere inperking van de kost van de notionele intrestaftrek in de vennootschapsbelasting : voor echte investeringen en innovaties i.p.v. fiscale spitstechnologie

9
Heroverweging van alle fiscale uitgaven in de vennootschapsbelasting. Het is niet normaal dat meer dan de helft van de bedrijven (bij kmo’s zelfs nog meer dan bij grote bedrijven) geen vennootschapsbelasting betaalt (dixit Hoge Raad voor Financiën).

10
Een geloofwaardige milieufiscaliteit, inclusief een significante vermindering van de overheidssteun voor bedrijfswagens.

11
Een stopzetting van alle steun die vandaag aan bedrijven wordt geboden om bestaande loonvoordelen om te zetten in voordelen met minder of geen belastingen en bijdragen, al dan niet in het kader van cafetariaplannen.

12
Steun voor (i.p.v. verzet tegen) de fiscale rechtvaardigheidspolitiek op Europees en internationaal vlak, waarvan ook België de vruchten zal plukken, inclusief het Europese project voor een belasting op financiële transacties, de strijd tegen belastingparadijzen en een rem op de neerwaartse concurrentie inzake tarieven in de vennootschapsbelasting.


Naast een fiscale hervorming moet ook het economisch herstel ondersteund worden:

 • herstel van de koopkracht van de lagere inkomens;

 • doelmatige investeringen;

 • een geloofwaardig werkgelegenheidsbeleid;

 • terugschroeven van de uitsluiting van gerechtigden op sociale uitkeringen;

 • een sociale rechtvaardigheidsagenda.


Wij willen op de werkgelegenheidsagenda alvast de volgende punten:

 • Een sluitende handhaving van het startbanenplan voor jongeren,

 • De verwijdering van de uitsluiting van de begunstigde van de integratie-uitkeringen,

 • Een adequate strijd tegen discriminaties, gebaseerd op afkomst, leeftijd , geslacht of handicap,

 • Ondersteuning van arbeidsherverdeling i.p.v. arbeidsconcentratie,

 • Betere sociale omkadering van herstructureringen,…

 • Een rechtvaardig beleid van hertewerkstelling van zieken en invaliden i.p.v. een sanctioneringsbeleid


Een geloofwaardige sociale rechtvaardigheidsagenda betekent voor ons:

 • Een plan en budget om de bijstandsminima eindelijk op te trekken tot de Europese armoedenorm en de minima in de sociale zekerheid daar 10% boven.

 • Een onmiddellijke bevriezing van alle sociaal schadelijk stunt- en knoeiwerk inzake pensioenen (zoals bepleit door de Academische Raad) voor een debat ten gronde en volwaardig sociaal overleg over een gedragen pensioensysteem, met voorafgaandelijk de afwerking van de omschrijving van zwaar werk.

 • Het respecteren van de wettelijke groeinorm van 1,5% in de gezondheidszorg

 • Het respecteren van de afspraken in het Toekomstpact met de farmaceutische sector over een stijging van de uitgaven met maximum 0,5% en aldus het responsabiliseren van de farmaceutische industrie als grootste verantwoordelijke voor het huidige overschrijden van de budgetten in de gezondheidszorg

 • Een beperking van de uitwassen met precaire arbeidsvormen.

 • Voluit steun aan de Europese pijler voor sociale rechten, inclusief de voorstellen inzake ouderschapsverlof.

 • Stopzetting van de uitvoering van eerder besliste maatregelen zoals de sancties voor zieken en invaliden, de verlaging van de minimumlonen van jongeren, de beperking van de gelijkstelling van werkloosheid en SWT voor het pensioen, de halvering van de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdsen, het cashen van bedrijfswagens en de aangekondigde inperkingen in het stakingsrecht.


We vrezen echter dat het begrotingsdebat zal gebruikt en misbruikt worden om het neo-liberale beleid nog te versterken. De vele proefballonnetjes doen ons het ergste vrezen:

 • de beperking in duur van de werkloosheidsuitkeringen;

 • de verdere afbouw van de eindeloopbaanmaatregelen;

 • de invoering zonder overleg van nachtarbeid in de e-commerce;

 • de versoepeling van de mogelijkheden voor zondagsarbeid;

 • de uitbreiding van de ongrondwettige flexijobs in de horeca naar de andere sectoren;

 • de herinvoering van de proeftijd;

 • de omzetting van de ecocheques in cash;

 • de inperking van het stakingsrecht in de privésector en collectieve diensten;

 • de verdere besparingen in de collectieve diensten;

 • de versoepeling van de notie passende dienstbetrekkingHet belang van werkende mensen die een leefbare combinatie van werk en gezin vragen, is ondergeschikt gemaakt aan dat van de economische en financiële lobby’s staat in deze regering voorop. De werknemers worden gedegradeerd tot economische instrumenten die zoveel mogelijk moeten renderen. In een duurzame economie moeten mens en samenleving voorop staan.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.