fbpx
kies regio:

Missie & Visie

Missie

Beweging.net streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen.

Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel.

Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.

We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen initiatieven.

Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de leefomgeving en op het werk – en voor de samenleving. Onze opdracht is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve democratie en geïnspireerd door christelijke waarden en de Universele Rechten van de Mens.

Beweging.net is een sterk samenwerkingsverband, waarin de partners elkaar versterken in hun werking. We staan open voor nieuwe leden en andere samenwerkingsverbanden. We profileren ons als middenveld en nemen daarmee positie in tussen burger, markt en staat.

Visie

Onze 12 fundamentele doelstellingen

De Universele Rechten van de Mens afdwingen en verbeteren

Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt de samenleving zo ingericht dat iedereen kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten. Personen en groepen hebben wettelijke en feitelijke mogelijkheden om deze grondrechten af te dwingen, hier en wereldwijd.

Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen

Ongelijkheid en tweedeling in de samenleving worden voorkomen door de versterking van collectieve diensten, onderwijskansen, rechtvaardige fiscaliteit, menswaardig inkomen en wonen, algemene sociale zekerheid en sociaal beleid. Uitsluiting, discriminatie en racisme worden verworpen. De kansarmen en maatschappelijk kwetsbare personen worden bij het beleid betrokken. De sociale organisaties zijn hun partners.

De economie ten dienste stellen van mens, samenleving en milieu

De economie is een middel om aan de behoeften van mens en samenleving te voldoen. In een sociaal gecorrigeerde markteconomie worden de actoren op de vrije markt onderworpen aan een wettelijk kader en collectieve overeenkomsten. Reglementering moet verhinderen dat de economie leidt tot uitsluiting, machtsconcentratie en problemen met het milieu en het klimaat. Producten en diensten van algemeen maatschappelijk belang worden niet overgelaten aan de marktwerking. Economische ontwikkeling moet duurzaam zijn en draagt bij tot een hoger maatschappelijk welzijn voor iedereen.

Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen

Arbeid is een recht. Via arbeid werken mensen mee aan het uitbouwen van de samenleving, met als doel bestaanszekerheid en zelfontplooiing. Vakbonden en overheden zorgen mee voor kwaliteitsvolle jobs met volwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden, goede werkomstandigheden en een solidaire verdeling, ook op vlak van het evenwicht werk/privé/zorg en gender-evenwicht. Iedere arbeidsplaats heeft een volwaardig statuut.

Solidair opkomen voor gezondheid en welzijn

In de samenleving is er aandacht voor algemeen welzijn en fysieke en mentale gezondheid. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Een kwalitatieve gezondheidszorg is betaalbaar en staat open voor iedereen. De beste waarborg daarvoor zijn een sterk sociaal zekerheidssysteem en een organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg die niet gericht is op winstmaximalisatie. Ziekenfondsen, zorgverstrekkers en gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Duurzame ontwikkeling bevorderen

Via duurzame ontwikkeling is het economisch systeem ingebed in het sociaal systeem en functioneren beide systemen binnen de draagkracht van de aarde. Duurzame ontwikkeling voorkomt economische problemen, sociale problemen en milieuproblemen. Duurzame ontwikkeling steunt op solidariteit tussen generaties, tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid. Internationale samenwerking, herverdeling van welvaart, een koolstofarme economie en structurele hervormingen zijn de bouwstenen van duurzame ontwikkeling.

Creatief en gelukkig samenleven

De samenleving moet alle kansen bieden opdat mensen zonder enige vorm van discriminatie hun leven kunnen uitbouwen in een gezin, als alleenstaande, of in welke vorm dan ook. Bijzondere aandacht gaat naar de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren. De gemeenschap erkent, stimuleert en ondersteunt deelname aan het verenigingsleven. Ouderen nemen een volwaardige plaats in. Burgers worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen in het creëren van een warme en zorgzame samenleving. De inzet voor de ander, voor de buurt en voor de lokale omgeving is een hoog maatschappelijk goed.

Cultuur in meervoud waarborgen

Iedereen krijgt de kans om eigen mogelijkheden te ontplooien en bij te dragen tot een rijke culturele omgeving. Onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, vakantiebeleving, kunsten en culturele voorzieningen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. In een interculturele samenleving verzekeren verdraagzaamheid en integratie de waardering voor ieders cultuur en een warme samenleving.

Omgaan met veranderingen

Ontwikkelingen in maatschappij en technologie dragen bij tot meer levenskwaliteit, solidariteit en integratie. Een snel veranderende samenleving wordt gekenmerkt door veerkracht, democratische controle, kritisch aanpassingsvermogen en bescherming van ieders privacy. Iedereen heeft gelijkwaardige kansen om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en andere technologische ontwikkelingen.

Vrede brengen en bewaren

Evenwaardige levenskansen zijn een noodzakelijke voorwaarde om samen te leven. Politieke instanties zijn uitgerust om de veiligheid te verzekeren. Zij trachten op de eerste plaats problemen te voorkomen. Wapenproductie en -handel worden aan banden gelegd. Ontwapenen, sociale rechtvaardigheid, sociaal overleg, geweldloze dialoog en duurzame ontwikkeling zijn de weg naar vrede. Mensen weten zich gerespecteerd en komen tot hun recht.

Democratie versterken

Een democratie vereist een goed werkende wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. De besluitvorming stoelt op democratisch verkozen mandatarissen. Tegelijk is er overleg met organisaties en burgers en aandacht voor vormen van participatieve democratie. Werknemers hebben inspraak in hun ondernemingen. De burger kan de rechtsregels afdwingen via een doeltreffende en toegankelijke rechtsbedeling en via sociale acties.

Ruimte scheppen voor geloof

Alle mensen krijgen de ruimte om hun geloof te beleven, al wordt het openbare leven niet beheerst door een of andere godsdienst of levensbeschouwing. Het christelijk gedachtegoed geeft diepgang en daadkracht aan het maatschappelijk project van het netwerk.

Onze doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.