fbpx
kies regio:

Wedstrijdreglement Waterbar

wedstrijdbeeld jaar gratis kraanwater

ARTIKEL 1: REGLEMENT

Dit reglement beschrijft de officiële regels van de actie ‘Win één jaar gratis kraanwater’ (hierna: “Actie” genoemd). Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Door zijn of haar deelname aan de Actie stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met dit reglement. Geen enkele betwisting ter zake zal in aanmerking worden genomen.

Deelname is mogelijk via het online wedstrijdformulier (https://forms.gle/MoV9zKaLBoGbTs8Y8) of via een papieren deelnemingsformulier dat beschikbaar is tijdens bepaalde acties met de waterbar in de regio Midden-Vlaanderen.

 

ARTIKEL 2: ORGANISATOR

De Actie wordt georganiseerd door beweging.net Midden-Vlaanderen, Korenlei 20, 9000 Gent en vdk bank, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent (hierna “organisatoren’ genoemd). De Actie begint op 24/03/2023 en eindigt op 02/07/2023. Deelname kan t.e.m. 02/07/2023 om 23.59 uur. Voor informatie of vragen in verband met de Actie, gelieve contact op te nemen via

 

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

De deelname aan de Actie staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een geldig e-mailadres beschikt en een officieel adres in België heeft gedurende de duur van de Actie. Door akkoord te gaan met de Actievoorwaarden op het online wedstrijdformulier of het papieren deelnameformulier, bevestigt de deelnemer dat hij of zij meerderjarig is.

Meerdere keren deelnemen door middel van het invullen van meerdere wedstrijdformulieren is niet toegestaan. De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die hij of zij meedeelt. De organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat die laatstgenoemde foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

 

ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Privacy is zeer belangrijk voor ons. In het kader van onze Actie willen wij dan ook graag verduidelijken welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel wij deze verzamelen en verwerken en hoelang wij deze bewaren. Meer info hierover kan je terugvinden op onze website: https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit reglement, verlenen de deelnemers uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het kader van ons Privacybeleid.

 

ARTIKEL 5: DE ACTIE

Gedurende de looptijd van de Actie kan je online deelnemen aan de wedstrijd via het online wedstrijdformulier (https://forms.gle/MoV9zKaLBoGbTs8Y8) of via een papieren deelnemingsformulier dat beschikbaar is tijdens bepaalde acties met de waterbar in de regio Midden-Vlaanderen.

Zowel op het digitaal als het papieren deelnameformulier dient de deelnemer zijn of haar naam, adres en e-mailadres in te vullen en vervolgens akkoord te gaan met het Actiereglement. Ook moet de deelnemer twee vragen correct beantwoorden om kans te maken op de hoofdprijs:

1) een kennisvraag en
2) een schiftingsvraag.

De schiftingsvraag vraagt de opgave van het totaal aantal unieke deelnemers die deelnemen aan deze Actie tot aan het einde van de actieperiode. De actieperiode loopt van 24/03/2023 t.e.m. 02/07/2023 23.59 uur.

 

ARTIKEL 6: DE PRIJS

De volgende prijs zal worden toegekend:
‘Eén jaar gratis kraanwater’, uitgereikt in de vorm van een geldsom ter waarde van € 444. Dit bedrag is gebaseerd op het kraanwaterverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin (2,3 personen) met een jaarlijks verbruik van 72 m³ (bron: Vlaamse Millieumaatschappij en Knack Trends). Deze geldsom zal overgeschreven worden op een bankrekening naar keuze van de winnaar. Er is in totaal 1 (één) winnaar van de hoofdprijs over de volledige actieperiode.

Aanduiding van de winnaar:
Na afloop van de Actie wordt de hoofdprijs toegekend aan de deelnemer die gedurende de actieperiode een correct antwoord heeft gegeven op de kennisvraag, alsook de bijhorende schiftingsvraag heeft ingevuld en het dichtst zit bij het totaal aantal unieke deelnemers die deelnamen aan de Actie tijdens de gehele actieperiode (die afsluit op 02/07/2023 om 23.59 uur).

Om een hoofdprijs te winnen, moeten de deelnemers dus:
● aan alle deelnemingsvoorwaarden van Artikel 3 en Artikel 5 voldoen;
● winnaar zijn waarvan men heeft bepaald dat zij:
○ een kennisvraag correct hebben beantwoord;
o de bijhorende schiftingsvraag hebben beantwoord en het dichtst bij het totaal aantal unieke deelnemers van de Actie over de gehele actieperiode zitten, die afsluit op 02/07/2023 om 23.59 uur of, in geval van ex aequo, degene die als eerste het dichtst bij het juiste totaal zit, op basis van tijdstempels.

De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Evenmin kan de prijs worden ingeruild voor voordelen in natura of andere prijzen.

De winnaars worden ten laatste op 31/08/2023 per e-mail door de organisatoren geïnformeerd. In deze e-mail wordt de winnaar gevraagd zijn rekeningnummer over te maken waarop de geldsom van € 444 kan overgeschreven worden. Indien we geen reactie ontvangen binnen de 14 dagen op het verzoek naar het rekeningnummer, vervalt het recht op de prijs en hebben de organisatoren het recht om een andere winnaar aan te duiden. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar, indien van toepassing in zijn land.

 

ARTIKEL 7: UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE ACTIE

Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Actiereglement. De organisatoren hebben het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Actie op grond van de volgende redenen:

● elke omstandigheid buiten haar controle;
● het opzettelijk verstoren van het Actiemechanisme of Actieverloop;
● het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Actiereglement;
● elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
● in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Actiereglement;
● het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;
● poging tot fraude;
● enige andere reden die de organisatoren niet in overeenstemming achten met de geest van de Actie. De organisatoren behouden zich het recht voor om controles uit te voeren op het naleven van het Actiereglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik, bedrog of poging tot fraude.

De organisatoren behouden zich het recht voor de Actie of het Actiereglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Actie of de uitreiking van de prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de organisatoren vallen en bijgevolg de organisatie van de Actie, de toepassing van het Actiereglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Actie wordt geschorst of geannuleerd door de organisatoren, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op het online actieplatform, via de website www.beweging.net /mvl en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat de organisatoren de Actievoorwaarden wijzigen, worden de wijzigingen aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Actievoorwaarden aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Actie. Wanneer de schorsing of annulering van de Actie of de prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door de organisatoren ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de overige deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. De organisatoren zijn niet verplicht om een alternatieve Actie te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren zijn aansprakelijk voor de correcte uitwerking en het correcte verloop van de actie. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke directe of indirecte schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de Actie.

De organisatoren kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen. Deelname aan de Actie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft, evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

Er kan geen enkele klacht bij de organisatoren worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING

Klachten inzake aanduiding van de winnaar en andere klachten in verband met deze Actie moeten ten laatste binnen tien werkdagen na het einde van de Actie schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: beweging.net Midden-Vlaanderen, Korenlei 20, 9000 Gent, België of via . Er worden in geen geval mondeling, noch schriftelijk inlichtingen verstrekt. In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze Actie wordt beheerst door het Belgisch recht. Opgemaakt maart 2023.

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.