fbpx
kies regio:

Privacybeleid beweging.net MVL

klP1060160

 

Wie zijn we?

Beweging.net is een website van BEWEGING vzw gekend onder het KBO-nummer 0553.835.158 en met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579.

Beweging.net en/of CAW (christen arrondissement werkersverbond FVfv) is het netwerk van christelijke sociale organisaties en ondernemingen, bestaande uit onderstaande leden:

• ACV
• CM
• Familiehulp
• Femma
• Internationaal Comité
• KAJ
• Kwb
• OKRA
• Pasar
• Samana
• WSM.

De privacyverklaring van beweging.net is aanvullend van toepassing op onderstaand document (https://www.beweging.net/privacy-policy).

Een onderdeel van de website is deze van beweging.net Midden-Vlaanderen, opererend onder de Christen Arrondissement Werkersverbond VZW, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20 onder het KBO-nummer 0850.329.714. Volgende organisaties maken (leden) ook deel uit van het netwerk:

 • VZW VCLB regio Gent
 • Handelsfonds DVV verzekeringen-agentschap 22.028
 • Dimensa Woonmaatschappij [CVBA Volkshaard, CVBA Kleine Landeigendommen, CVBA Centrale voor Huisvesting]
 • Goed Thuiszorgwinkels
 • FV De Stroom
 • VZW Europees Forum
 • CVBA Coöperatieve 'Het Volk'
 • VZW Katholieke Werkmanskring
 • VZW Cador
 • VZW Patrimo
 • FV ACW Verbond ZOVL
 • VZW Pasar regio Gent-Eeklo
 • NV vdk bank
 • vzw Trefpunt Festival
 • Unie van Actieve Verenigingen

De vijf geassocieerde partners (leden) zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg, Felies en Pax Christi.
Sociaal engagement CVBA, Beweging vzw, Beweging Academie en Procura zijn tevens verbonden vzw's (leden) met beweging.net MVL en CAW.

Wat zijn onze doelstellingen (missie)?

De leden willen in het netwerk oplossingen zoeken voor de problemen van vandaag, elkaar versterken, wegen op het beleid en zo antwoorden vinden die ze alleen niet kunnen realiseren, of hun eigen expertise overstijgen.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is bijgevolg niet zomaar een netwerk: de stichtende leden ondertekenden een handvest waarin zij zich sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie en visie.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW staat in voor het organiseren van het netwerk: faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, wegen op het beleid, dienstverlening aan de partnerorganisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een feitelijke vereniging die de samenwerking op een transparante manier vormgeeft. De vrijwilligers en beroepskrachten van FV CAW en van Groep Beweging zijn de motor van het netwerk.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel.
Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.
We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen initiatieven.
Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de leefomgeving en op het werk – en voor de samenleving. Onze opdracht is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve democratie en geïnspireerd door christelijke waarden en de Universele Rechten van de Mens.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een sterk samenwerkingsverband, waarin de partners elkaar versterken in hun werking.
We staan open voor nieuwe leden en andere samenwerkingsverbanden. We profileren ons als middenveld en nemen daarmee positie in tussen burger, markt en staat.

Persoonsgegevens om onze doelstellingen van beweging.net te bereiken

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen om onze doelstellingen te bereiken of diensten/activiteiten te kunnen aanbieden.
Bij uw belangenbehartiging als lid van één van de bovengenoemde organisaties, tijdens uw contact met beweging.net Midden-Vlaanderen of om een dienst of activiteit aan u te kunnen aanbieden, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, soms als verwerkingsverantwoordelijke, soms als verwerker voor één van de bovengenoemde organisaties. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres,… Gegevens die u kunnen identificeren als individu.
De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de geldende privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, deze principes zijn steeds aanvullend op deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier conform de regelgeving voor hun categorie en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd door technische en organisatorische maatregelen.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van u als (potentieel) deelnemer omwille van facilitaire en logistieke redenen (i.c. het toezenden van uitnodigingen, flyers, documenten, brochures, prijzenpakket, zaalcapaciteit, catering, enz.) en om u (toekomstgericht) te informeren rond allerlei initiatieven, wijzigingen en activiteiten die kaderen binnen de missie, visie, het beleidsplan en het jaaractieplan van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW.
Verder gebeurt dit ook in het kader van de interne organisatie, het ledenbeheer, rekrutering van nieuwe medewerkers, partnerschappen, contactopnames wanneer dit personen aanbelangt, voor de uitvoering van overeenkomsten, om wettelijke verplichtingen na te komen, voor statistische verwerking of wanneer het legitiem belang van de organisatie dit vereist wanneer dit voldoende duidelijk is naar de betrokkene toe.
Bepaalde persoonsgegevens van de leden van de organisaties die deel uitmaken van het bovenstaand netwerk, zijn in uitvoering van de contractuele relatie toegankelijk voor beweging.net en haar leden als verwerkingsverantwoordelijke. Gelet op het doel van beweging.net ligt dit binnen het normale verwachtingspatroon dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor verdere verwerking verenigbaar met dit doel, waaronder onder meer direct mailing aan de leden of bij actieve getoonde interesse, publicaties, promoties, commerciële communicatiedoeleinden, allerlei acties en evenementen door beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en de leden van het netwerk.
In het kader van voorgaande doeleinden kunnen verwerkers/onderaannemers worden aangesteld door beweging.net Midden-Vlaanderen die ervoor zorgen dat onze diensten optimaal worden uitgevoerd. Dit betreffen onze leveranciers, boekhouders, advocaten, verzekeringen, administratie, … Het is mogelijk dat persoonsgegevens aan deze partijen worden doorgegeven. Deze partijen handelen conform de geldende privacywetgeving.
De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de GDPR.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en haar leden van het netwerk geven geen van uw persoonsgegevens door aan een derde die geen lid isvan het netwerk, derden zonder contractuele overeenkomst of derden zonder instructies. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door derde-gebruikers valt niet onder de verantwoordelijkheid van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende derde-gebruiker.

Welke gegevens verzamelt beweging.net Midden-Vlaanderen?

Bij uw belangenbehartiging als lid van één van de bovengenoemde organisaties, tijdens uw contact met beweging.net Midden-Vlaanderen of om een dienst of activiteit aan u te kunnen aanbieden kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, soms als verwerkingsverantwoordelijke, soms als verwerker voor één van de bovengenoemde leden ofpPartners. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres,…

Bij evenementen aan externe derden

Voor de wedstrijden, de activiteiten of de initiatieven verzamelt beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW volgende persoonsgegevens van u:
- Naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, gsm-nummer en e-mailadres;
- Ook uw geboortedatum kan gevraagd worden. In het geval het gaat om activiteiten, initiatieven, promoties, enz. – zoals bijvoorbeeld: schilder- en tekenwedstrijden, schoolacties, verkeersveiligheidsacties of kindershows - en dit al of niet in samenwerking met de onderwijsinrichting, jeugdbewegingen, enz. vragen wij de geboortedatum.
Op deze wijze wensen wij ons te confirmeren met de van toepassing zijnde richtlijnen en vragen wij – onder de leeftijd van 13 jaar - dat hun (groot-)ouders of hun voogd uitdrukkelijk - via onderstaande link - aangeven dat de persoonsgegevens van hun (klein-)kind mogen opgenomen worden voor de hierin beschreven doelstellingen.
Door uw deelname aan een event/activiteit dat door beweging.net wordt georganiseerd, aanvaardt u de mogelijkheid dat foto’s en ander audiovisueel materiaal van het event worden gemaakt waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd (bijvoorbeeld een sfeerbeeld van een wedstrijd). U aanvaardt dat deze beelden niet-gericht zijn en kunnen gebruikt worden voor promotie, op onze website of op sociale media. Indien u niet op een foto/video wenst te staan, staat het u telkens vrij om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen en deze zal daar rekening mee houden.

Op de volgende activiteiten wordt audiovisueel materiaal gemaakt/opgenomen, bijvoorbeeld sfeerfoto’s of filmpjes van het evenement:

- Kindernamiddag (prijsuitreiking schilderwedstrijd)
- Schilderwedstrijd
- Filmvoorstellingen
- Wandelzoektocht vzw Pasar regio Gent-Eeklo, beweging.net MVL en vdk bank
- Guerilla-actie week van de vrijwilliger
- Acties studenten, leerlingen, scholieren,…
- Tournée Pédale, AIRbezen, ...
- Campagne 'Buurtgevoel van Vlaanderen', enz.

Indien beweging.net dergelijke foto's of video-opnames met uw afbeelding publiceert en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u altijd contact opnemen via het volgende e-mailadres: . In dit geval zullen wij de nodige stappen ondernemen.
Bij individueel gerichte foto’s zal toestemming worden gevraagd voor externe publicatie.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens?

Wilt u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres , waarmee u onze privacy-verantwoordelijke kan bereiken. Uw identiteitskaart is noodzakelijk (zonder afbeelding) omdat we u zo kunnen identificeren als de juiste persoon.
Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.

Gebruikte software door beweging.net MVL en/of CAW

Het CRM-systeem dat van toepassing is binnen beweging.net MVL en/of CAW is Salesforce (Londen) i.s.m. Cloud Innovation (Gent). Voor hun respectievelijke GDPR-bepalingen verwijzen wij naar http://www.salesforce.org/ en https://cloudinnovation.be/en.

Voor het e-mail- en outlookbeheer verwijzen wij naar de verwerkersovereenkomst (2018) die de GDPR-bepalingen omhelst, afgesloten met Vercruysse bvba (Gent): http://www.vercruysse.be/.
De medewerkers werden geïnformeerd dat bij (potentiële) datalekken, zij dit onverwijld dienen te melden aan hun leidinggevende, zijnde de regiosecretaris.

Beweging.net als verwerker - voorwaarden

Bij sommige activiteiten/diensten/… die beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW (hierna ‘beweging.net Midden-Vlaanderen’) levert telkens in voordeel van de Leden (hierboven genoemde organisaties en partners), krijgt beweging.net Midden-Vlaanderen soms toegang tot persoonsgegevens van de Leden. In dergelijke situaties zullen de Leden de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en beweging.net Midden-Vlaanderen de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de GDPR.
Beweging.net Midden-Vlaanderen zal deze persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de Leden en/of in overeenstemming met de levering van de prestaties uit de overeenkomst tussen beweging.net Midden-Vlaanderen en de Leden, of zoals wordt vereist door de wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit. In dat laatste geval zal beweging.net Midden-Vlaanderen de Leden vooraf informeren voor zover als mogelijk, tenzij de relevante wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit dat verbiedt.
De relatie tussen beweging.net en de leden bepaalt het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen. De Leden aanvaarden dat zij de primaire verantwoordelijke zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens.
De leden en Partners stemmen uitdrukkelijk toe aan beweging.net Midden-Vlaanderen om Verwerkers aan te stellen met het oog op het uitvoeren van de verwerkingsactiviteiten die voorwerp zijn van de tussen Partijen geldende overeenkomst/ relatie (hierna de ‘Overeenkomst’). Beweging.net Midden-Vlaanderen zal met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling afsluiten die tenminste evenwaardige beschermende bepalingen zullen bevatten als de bepalingen van de privacyverklaring. Op verzoek van de Leden wordt een lijst van actieve en systematische Verwerkers van persoonsgegevens van de Leden meegedeeld.

De Leden krijgen informatie over veranderingen inzake toevoeging of vervanging van verwerkers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door de Leden worden aangeleverd en kan bezwaar maken tegen deze Verwerkers binnen de 7 dagen. Als binnen deze termijn geen bezwaar wordt ontvangen, gaat Beweging.net Midden-Vlaanderen ervan uit dat het gebruik van die andere Verwerkers goedgekeurd is. De Leden aanvaardt dat dit gaat over Verwerkers die persoonsgegevens actief en systematisch verwerken en dat er geen goedkeuring nodig is bij incidentele prestaties zoals in het geval van leveren van technisch onderhoud of advies. Beweging.net Midden-Vlaanderen en de Leden erkennen en aanvaarden dat dit artikel een samenvatting is en dat geheel het privacybeleid van Beweging.net Midden-Vlaanderen van toepassing is.
De Leden garanderen dat alle Persoonsgegevens die door of namens hun klanten aan Beweging.net Midden-Vlaanderen worden verstrekt conform de geldende regelgeving, eerlijk en op transparante manier verzameld werden. Beweging.net Midden-Vlaanderen zal, rekening houdend met de aard van de verwerking passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te beveiligen en/of voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het beantwoorden van verzoeken over rechten van de Betrokkene. De Leden zullen deze bijstandsprestaties vergoeden.
Op schriftelijk verzoek van de Leden zal Beweging.net Midden-Vlaanderen de informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 GDPR neergelegde verplichtingen aan te tonen en daarnaast audits, inspecties of controles mogelijk te maken.
Daarnaast stelt Beweging.net Midden-Vlaanderen de Leden in kennis indien een instructie kennelijk een inbreuk oplevert op de GDPR en Beweging.net Midden-Vlaanderen hiervan op de hoogte is. De Leden zullen deze bijstandsprestaties vergoeden.
Beweging.net Midden-Vlaanderen zal, rekening houdende met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de Leden in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR. De Leden zullen deze bijstandsprestaties vergoeden.

• Bijstand inzake beveiliging van de verwerking (Artikel 32 GDPR).
• Bijstand inzake datalek (Artikelen 33 en 34 GDPR) - Beweging.net Midden-Vlaanderen informeert de Leden zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
• Bijstand inzake een Privacy Impact Assessment (Artikelen 35 en 36 GDPR) - Wanneer een soort verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert de Leden vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens conform artikelen 35 en 36 GDPR.

Bij de beëindiging van deze Overeenkomst zal beweging.net Midden-Vlaanderen, indien de Leden hierom verzoeken, de Persoonsgegevens en/of bestaande kopieën inzake de verwerking onmiddellijk teruggeven of vernietigen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Beweging.net Midden-Vlaanderen zal bevestigen dat het dit heeft gedaan (behalve indien een relevante wet of Autoriteit beweging.net Midden-Vlaanderen verplicht om een kopie van de Persoonsgegevens te bewaren).

Voor alle duidelijkheid, niets in dit punt verplicht beweging.net Midden-Vlaanderen om kopieën van gegevens te vernietigen of persoonsgegevens op te slaan die het in eigen naam als Verwerkingsverantwoordelijke houdt.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid algemeen

De aansprakelijkheid van Beweging.net Midden-Vlaanderen is in elk geval steeds beperkt tot de directe schade veroorzaakt door zware fout of bedrog met een maximum van 2.500 euro.

Aansprakelijkheid door gebruik website

Beweging.net Midden-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Beweging.net Midden-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Beweging.net Midden-Vlaanderen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, ongeoorloofde toegang, hacking, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming als verwerker

De Leden vrijwaren beweging.net Midden-Vlaanderen voor alle kosten, uitgaven (ook juridische), schadeloosstellingen, verliezen (met inbegrip van zakelijk verlies of verlies van baten), schulden, eisen, vorderingen, procedures of rechtszaken, waarvan beweging.net Midden-Vlaanderen het voorwerp zou kunnen worden als gevolg van: (i) De uitvoering door beweging.net Midden-Vlaanderen van instructies die de Leden geeft in verband met de verwerking van Persoonsgegevens (met inbegrip van instructies in verband met verzoeken van personen die hun rechten volgens de Wetgeving Gegevensbescherming uitoefenen, en instructies om Persoonsgegevens te bewaren, te onthullen, aan te passen of op andere manieren te verwerken); of (ii) elke inbreuk door de Leden op deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van beweging.net Midden-Vlaanderen is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. Beweging.net Midden-Vlaanderen is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR en buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
De aansprakelijkheid van beweging.net Midden-Vlaanderen is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade en in het geval een zware fout of bedrog werd gemaakt/gehanteerd. De Leden vrijwaren beweging.net Midden-Vlaanderen te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

Overige bepalingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd onder andere rekening houdende met de nieuwe wet- en regelgevingen of evoluties hieromtrent. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien één van de voorgaande bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens of enig andere bepaling niet geldig zou zijn, dan aanvaarden alle partijen dat deze wordt vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

De Privacyverklaring bij beweging.net Midden-Vlaanderen is onderworpen aan het Belgisch recht. Deze staat onder toezicht van de Data Protection Officer Mevrouw Jents Debruyne - - 0479 50 46 35.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens of enig ander geschil. Meer informatie kunt u terugvinden via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Inzake de overeenstemming met de geldende wetgeving, omtrent rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of voor de opvolging van een eventueel informatiebeveiligingsincident kan u contact opnemen met

Vragen of onduidelijkheden

Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, dan kan u steeds op eenvoudig verzoek, via , een afspraak maken met beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW. Dit contact zal steeds plaatsvinden tijdens de kantooruren op het adres van de maatschappelijke zetel van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, zijnde Korenlei 20, 9000 Gent.

  

Ik wens mij uitdrukkelijk uit te schrijven voor het gratis abonnement op het tijdschrift B.magazine.

Ik wens mij uitdrukkelijk uit te schrijven voor alle directe communicatie van beweging.net Midden-vlaanderen (bv. uitnodigingen voor het gratis bijwonen van een filmvoorstelling, vrijwilligersavond, lezingen, enz.)

Ik wens mijn rechten uit te oefenen zoals omschreven in bovenstaand artikel: ‘inzage en correctie in uw persoonsgegevens’, hierbij kan u duidelijk omschrijven welk recht u wil uitoefenen.

 

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.