fbpx
kies regio:

Open brief over woonbeleid en thuislozenopvang

Reportage TVL: onderaan deze pagina

Beste burgemeester en leden van het schepencollege,
Beste gedeputeerden,

Met het ingaan van het eindejaar, begint voor jullie de nieuwe bestuursperiode. We wensen jullie alvast veel succes in jullie rol als bestuurder op gemeentelijk of provinciaal niveau. Als middenveldorganisaties die werken met kwetsbare groepen maken we ons grote zorgen over de betaalbaarheid en de kwaliteit van wonen voor een grote groep Limburgers. We willen dan ook vragen om in de komende zes jaar extra aandacht te besteden aan dit belangrijke beleidsthema. Bogend op onze ruime ervaringsdeskundigheid zijn we steeds bereid om mee te denken en mee te werken aan een sociaal en duurzaam beleid.

20181219 open brief

Veel mensen in een precaire situatie vinden geen betaalbare en/of kwalitatieve woning. Dit komt doordat er een stijgende druk is op de ‘onderkant van de woningmarkt’. Vaak zijn er gewoonweg geen betaalbare woningen voor handen of worden kandidaat-huurders geweigerd op basis van hun afkomst, inkomen of verblijfsstatuut. De kwaliteit van de beschikbare woningen laat vaak te wensen over. Op de koop toe worden we geconfronteerd met een chronisch tekort aan sociale woningen.

Het probleem van thuislozen blijft ons zorgen baren. Na een uithuiszetting is er voor veel gezinnen geen oplossing. Zeker in deze koude eindejaarsperiode zorgt dit voor schrijnende situaties.

Mensen en gezinnen met een precair verblijfsstatuut vragen extra aandacht omdat voor hen geen enkele passende oplossing bestaat. Elke dag uitstel om samen te praten en te zoeken naar woonoplossingen, is een dag te veel. Zij worden zonder meer overgeleverd aan de straat. We zitten in de maand december! Deze perspectieflozen kunnen enkel rekenen op de goodwill van vrijwilligers. Dit is een humaan bestuur onwaardig!

Het vraagt inderdaad tijd om beleidsopties met mekaar door te praten, maar mensonwaardige situaties vragen om ‘noodoplossingen’, liever vandaag dan morgen. Mogen we rekenen op het gemeentelijk en provinciaal beleid om ook deze noodoplossingen, in samenspraak met mensen van goede wil en vrijwilligers, op dit ogenblik te ondersteunen als tijdelijke maatregelen? De structurele oplossingen kunnen en moeten intussen zeker verder uitgewerkt worden.

Vanuit onze ervaringen en expertise willen we graag enkele concrete aanbevelingen doen voor de komende bestuursperiode:

Voor de gemeentebesturen:

  • Uithuiszettingen moeten vermeden worden. Dit kan door het opstellen van een stappenplan waarin preventief gewerkt wordt en bij dreigende uithuiszettingen kort op de bal wordt gespeeld. Kleinere gemeenten kunnen de krachten bundelen om preventiever rond uithuiszetting te werken. We bevelen hier samenwerking aan. Verschillende partners uit de welzijns- en zorgsector hebben hier ervaring in en kunnen dus een belangrijke ondersteunende rol spelen.
  • Voorzie doorgangswoningen voor nieuwkomers die pas een verblijfsstatuut hebben bekomen. De twee maanden die deze doelgroep krijgt, na hun verblijf in opvang, is vaak te kort om een woning te vinden op de dure private huurmarkt.
  • De zorg voor dak- en thuislozen moet een gedeelde zorg zijn van vele partners. Ook lokale besturen hebben een belangrijke rol te vervullen. Zo moet er gezorgd worden voor voldoende noodopvang voor thuislozen, met daarbij extra aandacht voor de opvang van thuisloze gezinnen. Thuislozen hebben recht op ‘bed, bad en brood’, en dit het hele jaar. Voorzie, samen met de partners, voldoende psychosociale ondersteuning in de opvangplaatsen.
  • Er is een nijpend tekort aan betaalbare huisvesting. Creëer in samenspraak met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren voldoende betaalbare woningen in de gemeente. Schep ruimte voor sociale en bescheiden huurwoningen op de private markt.
  • Discriminatie op de woningmarkt moet ingedijkt worden. Gemeenten moeten een sterke signaalfunctie opnemen. Praktijktesten kunnen een handig hulpmiddel zijn. Werk met een charter tegen discriminatie dat door alle woonactoren moet worden ondertekend.
  • Leegstand wordt aangepakt. De huidige leegstaande en verkrotte gebouwen worden omgevormd tot kwalitatieve en betaalbare woningen. Werk hiervoor eventueel samen met sociale economiebedrijven.

Voor het provinciebestuur:

  • Voer een positieve campagne rond sociaal wonen. De beeldvorming rond sociaal wonen is momenteel vaak te negatief.
  • Voorzie in het provinciaal beleidsplan de verplichting om gemengde woonprojecten met sociale en bescheiden huurwoningen te bouwen.
  • Ondersteun intergemeentelijke samenwerking rond wonen.
  • Voorzie middelen om pilootprojecten in het kader van de ontwikkelingen van nieuwe woonprojecten mogelijk te maken.

We wensen een warm eindejaar voor alle Limburgers, ook voor degenen met een precair verblijfsstatuut en mensen zonder wettig verblijf.

Met vriendelijke groeten,

Beweging.net Limburg
CAW Limburg
Limburgs Platform voor Vluchtelingen
Orbit vzw
Bisdom Hasselt
Caritas
Internationaal Comité
AIF+
RIMO Limburg
PXL - Social Work
Groep Intro
ACV Limburg
Wereldsolidariteit Limburg
Welzijnszorg Limburg
Huurderssyndicaat
OBJ Limburg
Uit De Marge/CMGJ
Gastvrij Diepenbeek
Gastvrij Sint-Truiden
Maatjesproject Houthalen Helchteren
Trawanten
Universiteit Voor Het Maatschappelijke Belang vzw
Dominoplus

Hasselt, 19 december 2018


Reportage TVL, 19 december 2018

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.