fbpx
kies regio:

Missie & Visie

Missie

A million dreams for the world we're gonna make

Geïnspireerd door ons ideaal van een inclusieve, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving pakken we met vereende krachten maatschappelijke uitdagingen aan en zoeken we naar antwoorden. We luisteren actief naar de verhalen van mensen, nemen samen verantwoordelijkheid op, versterken verbondenheid en brengen mensen in beweging. Samen maken we de wereld van morgen. Want onze samenleving is niet afhankelijk van elites of grootmachten. Ze behoort aan haar inwoners. Aan veerkrachtige en strijdbare burgers, actief in het middenveld. Aan ons allen. 

Wij sluiten hierbij aan op het engagement van onze pioniers uit de Christelijke Arbeidersbeweging. Ook zij gaven antwoorden op de sociale, economische en culturele vragen van hun tijd en gaven daarmee een gezicht aan wat wij ‘het middenveld’ zijn gaan noemen. Ze hielpen de werknemers zichzelf te ontvoogden en de samenleving in eigen handen te nemen. Dat de 11 partners van beweging.net zich ook vandaag nog willen verbinden met elkaar is dus helemaal niet toevallig.  We kijken met dezelfde ogen naar de wereld van vandaag en ijveren voor dezelfde pijlers in deze samenleving. Ieder van de partners specialiseerde zich in goed overwogen aspecten. Tezamen zijn we actief in bijna alle levensdomeinen. 

Opvallend in de geactualiseerde omschrijving van onze gewenste samenleving is de radicale keuze voor een set bouwstenen, die we overal willen inzetten. Zo is gekozen voor de Donut-economie als duurzaam model voor groei en tegelijk ook een toepassing van onze aandacht voor een integrale ecologie. De principes uit het personalisme, maar ook die van het Rijnlandmodel blijven centraal staan. De klemtoon komt hier echter te liggen op het herstelwerk van de vele goede herverdelingsmechanismes die hierin vervat liggen maar die doorheen de tijd en de vele besparingsprogramma’s geërodeerd zijn. Ze worden duidelijk geformuleerd in de twaalf doelstellingen. Tegelijk ligt hier vandaag ook een belangrijke educatieve taak: wie kent nog de principes van onze sociale en economische modellen? Als laatste werd gekozen voor het geloof in de maakbaarheid van onze samenleving en dat dit enkel kan dankzij de inzet van en het draagvlak bij vele, vele vrijwilligers. 

Onze opdracht

Beweging.net vervult een unieke rol in dit netwerk. Naast het verzorgen van de kwaliteit van de samenwerking tussen de partners en het uitdrukkelijk versterken van hun stem, richt beweging.net zich op de maatschappelijke leiders van onze samenleving. Het zijn zij, kleine en grote, zichtbare en onzichtbare maatschappelijke leiders op alle bestuursniveaus, die wij verder willen versterken. Door hen kansen te geven in nieuwe projecten en experimenten. Door hen samen te brengen in netwerken, kansen tot vorming te geven en hen te inspireren met inhoudelijke analyses en voorstellen. Door hen te betrekken in de debatten en de participatiemogelijkheden van onze samenleving: in de politiek en in het politieke.  De volgende rollen zal beweging.net opnemen in dit netwerk: 

  • Beweging.net identificeert & begeleidt engagement en intensiveert de stem van maatschappelijke leiders die mee vorm geven aan een toekomstbestendige maatschappij.   
  • Beweging.net weet wat er leeft in de straat, capteert de sociale dynamieken en identificeert maatschappelijke uitdagingen.  
  • Beweging.net creëert actief verbindingen tussen partners die hetzelfde ideaal nastreven.  
  • Beweging.net beïnvloedt het beleid, versterkt de politieke bewustwording en creëert mee draagvlak voor haar maatschappij-ideaal op alle niveaus.  
  • Beweging.net innoveert door projecten op te zetten en initieert zelf of samen met anderen positieve maatschappelijke verandering. 
  • Beweging.net verleent diensten voor andere bewegingen en partners.  

Visie

Onze 12 fundamentele doelstellingen

De Universele Rechten van de Mens afdwingen en verbeteren

Wij willen de Universele Rechten van de Mens mee helpen afdwingen, verbeteren en ook meewerken aan de strategische duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt de samenleving zo ingericht dat iedereen kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten. Personen en groepen hebben wettelijke en feitelijke mogelijkheden om deze grondrechten af te dwingen, hier en wereldwijd. De SDG’s geven een gezicht aan de doelen voor onze toekomst. 

Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen

Wij willen een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen. Ongelijkheid en tweedeling in de samenleving worden aangepakt door de versterking van collectieve diensten, onderwijskansen, een rechtvaardige fiscaliteit, een menswaardig inkomen en wonen, een algemene sociale bescherming en sterk sociaal beleid. Uitsluiting, discriminatie en racisme worden verworpen en bestreden. Kansarmen en maatschappelijk kwetsbare personen worden bij het beleid betrokken. De sociale organisaties zijn hun partners.  

De economie ten dienste stellen van mens, samenleving en milieu

Wij willen de economie ten dienste stellen van mens, samenleving en milieu. De economie is een middel om aan de behoeften van mens en samenleving te voldoen. In een sociaal gecorrigeerde markteconomie worden de vrije markt actoren onderworpen aan een wettelijk kader, collectieve overeenkomsten en efficiënte herverdelingsmechanismen. Regulering moet verhinderen dat de economie leidt tot uitsluiting, machtsconcentratie en milieu -en klimaatproblemen. Producten en diensten van algemeen maatschappelijk belang worden niet overgelaten aan de marktwerking. Economische ontwikkeling moet daarentegen duurzaam zijn en bijdragen tot een hoger maatschappelijk welzijn voor iedereen.  

Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen

Wij willen waardig werk verzekeren voor iedereen. Arbeid is een recht. Via arbeid werken mensen mee aan het uitbouwen van de samenleving, bestaanszekerheid en zelfontplooiing als inherent doel. Vakbonden en overheden zorgen mee voor kwaliteitsvolle jobs met volwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden, goede werkomstandigheden en een solidaire verdeling, ook op vlak van het evenwicht werk, privé, zorg en gender. Iedere arbeidsplaats verdient bovendien een volwaardig statuut.  

Solidair opkomen voor gezondheid en welzijn

Wij willen solidair opkomen voor positieve gezondheid en welzijn. In de samenleving is er aandacht voor algemeen welzijn en een fysieke en mentale gezondheid. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Een kwalitatieve gezondheidszorg is betaalbaar en staat open voor iedereen. De beste waarborgen daarvoor zijn een sterk sociaal zekerheidssysteem en een organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg die niet gericht is op winstmaximalisatie. Ziekenfondsen, zorgverstrekkers en gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk.  

Duurzame ontwikkeling bevorderen

Wij willen duurzame ontwikkeling bevorderen. Via duurzame ontwikkeling is het economisch systeem ook ingebed in het sociaal systeem en functioneren beide systemen binnen de draagkracht van de aarde. Duurzame ontwikkeling voorkomt dus economische, sociale én milieuproblemen. Duurzame ontwikkeling steunt zo op solidariteit en evenwaardigheid tussen generaties, tussen rijk en arm, tussen de diverse internationale regio’s. Internationale samenwerking, herverdeling van welvaart, een koolstofarme economie en structurele hervormingen vormen de bouwstenen van duurzame ontwikkeling. 

Creatief en gelukkig samenleven

Wij willen creatief en volwaardig samenleven. De samenleving moet alle kansen bieden opdat mensen zonder enige vorm van discriminatie hun leven kunnen uitbouwen in een gezin, als alleenstaande, of in welke vorm dan ook. Bijzondere aandacht gaat naar de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren. De gemeenschap erkent, stimuleert en ondersteunt deelname aan het verenigingsleven. Ouderen nemen daar ook een volwaardige plaats in. Burgers worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen in het creëren van een warme en zorgzame samenleving. De inzet voor de ander, voor de buurt en voor de lokale omgeving is een hoog maatschappelijk goed.  

 

Cultuur in meervoud waarborgen

Wij willen cultuur in meervoud waarborgen. Iedereen krijgt de kans om eigen mogelijkheden te ontplooien en bij te dragen tot een rijke culturele omgeving. Onderwijs, jeugdwerk, sociaal-cultureel werk, sport, vakantiebeleving, kunsten en culturele voorzieningen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. In een interculturele samenleving verzekeren verdraagzaamheid en integratie de waardering voor ieders cultuur en een warme samenleving. 

Omgaan met veranderingen

Wij willen positief omgaan met veranderingen. Ontwikkelingen in maatschappij en technologie dragen bij tot meer levenskwaliteit, solidariteit en integratie. Een snel veranderende samenleving wordt gekenmerkt door veerkracht, democratische controle, kritisch aanpassingsvermogen en bescherming van ieders privacy. Iedereen heeft gelijkwaardige kansen om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en andere technologische ontwikkelingen. 

Vrede brengen en bewaren

Wij willen vrede brengen en bewaren. Evenwaardige levenskansen zijn een noodzakelijke voorwaarde om (vredig) samen te leven. Politieke instanties zijn uitgerust om vrede en veiligheid te verzekeren. Zij trachten in de eerste plaats conflicten te voorkomen. Wapenproductie en -handel worden aan banden gelegd. Ontwapenen, sociale rechtvaardigheid, sociaal overleg, geweldloze dialoog en duurzame ontwikkeling zijn de weg naar vrede. Mensen weten zich gerespecteerd en komen tot hun recht. 

Democratie versterken

Wij willen de democratie versterken. Een democratie vereist een goed werkende wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. Beleidsbeslissingen komen in de eerste plaats toe aan democratisch verkozen mandatarissen. Tegelijk is in de besluitvorming overleg met organisaties en burgers essentieel.  Daarbij is er aandacht voor vormen van een participatieve democratie. Werknemers hebben inspraak in hun ondernemingen. Minderheden krijgen bescherming. De burger kan de rechtsregels afdwingen via een doeltreffende en toegankelijke rechtsbedeling en via sociale acties. Burgers, organisaties en politici bouwen samen aan het draagvlak voor politiek. 

Ruimte scheppen voor geloof

Wij willen ruimte scheppen voor zingeving en religie. Alle mensen krijgen de ruimte om hun eigen geloof en zingeving te beleven, naar eigen wens en vermogen. Ruimte voor bezinning en reflectie biedt perspectief in een steeds complexer wordende samenleving. Het christelijk gedachtegoed geeft diepgang, inspiratie en daadkracht aan het maatschappelijk project van ons netwerk. 

Onze doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.